Patientskade advokat – erfaren og professionel

Få hjælp af en patientskade advokat – du har som patient ret til at søge om erstatning, hvis du kommer til skade ved en behandlingsfejl (behandlingsskade) eller bliver udsat for en fejl i det lægemiddel du indtager (lægemiddelskade). Hos MHC Law har vi masser af erfaring indenfor patientskader – Lad os hjælpe dig sikkert igennem forløbet.

Din patientskade advokat kan typisk hjælpe dig med at søge erstatning for patientskade igennem en offentlig forsikringsordning. En række kriterier skal være opfyldt, før du kan få udbetalt erstatning for din patientskade – og det er bl.a. disse kriterier, din patientskade advokat kan hjælpe med at afklare.

MHC Law har over 20 års erfaring som patientskader i forbindelse med mange forskellige typer personskader. Vi rådgiver og hjælper dig sikkert igennem hele forløbet. Ring 51 89 92 41 for en gratis drøftelse af din sag.

Hvornår kan du søge patientskade erstatning?

Du kan søge erstatning hvis:

 • Du har fået fysiske eller psykiske behandlingsskader efter lægelig undersøgelse eller behandling på offentligt eller privat hospital, ved egen læge, en speciallæge eller andre privatpraktiserende autoriserede læger
 • Du har været udsat for en lægemiddelskade, som har givet dig fysiske skader eller bivirkninger, som går ud over dit helbred og ikke er normale bivirkninger ved indtagelse af medicinen

Lad din patientskade advokat hjælpe dig med, at få erstatning for behandlingsfejl og skade anmeldelse

Lovkrav ved behandlingsfejl

Der gælder visse lovkrav, når du søger erstatning for behandlingsfejl. Det hjælper din patientskade advokat dig med at overholde. Det er fx. altid en god ide at indberette skaden umiddelbart efter, du mærker til enten komplikationer på grund af en skade eller behandlingsfejl ved operation. Dog føler erstatningskravene de almindelige regler om forældelse. Det er kun erstatninger over 10.000 kr., der kan dækkes. Minimumsgrænsen gælder dog ikke raske forsøgspersoner og donorer. 

Ifølge loven kan en skade blive for gammel. Fristerne for forældelse kan deles op i to kategorier og er følgende:

 • Anmeldelse af behandlingsfejl
  Har du fået en operation i forbindelse med din skade, skal du anmelde skaden med det samme. Du har op til tre år fra mistanke om skaden grundet fejlbehandling til den senest skal anmeldes. Anmeldes en skade mere end tre år efter mistanken om fejlbehandling opstod, er sagen forældet. Ifølge loven er der en absolut forældelsesfrist på ti år, som sikrer dig, hvis du først sent i forløbet har fået kendskab til skaden. Derved har du mulighed for at anmelde sagen til bl.a. Patienterstatningen.
 • Skadeanmeldelse
  Fra det tidspunkt du bliver udsat for en skade, til du overvejer at anmelde skaden og blive
  behandlet, må der højest gå tre år. Ellers bliver din frist for anmeldelse forældet. Hvis du
  efter tre år anmelder skaden, kan du ikke få behandlet din sag.

Uanset hvilken type af patientskade du er ude for, er det vigtigt at få hjælp fra en patientskade advokat.

Få juridisk hjælp af en erfaren patientskade advokat

Lovgivningen bag patienterstatning er kompliceret. Derfor har MCH Law specialiseret sig i at yde advokatbistand i større patientskader, som omhandler behandlingsskader og lægemiddelskader. MHC Law anbefaler altid, at du får hjælpe af en advokat til patientskade, som kan repræsentere dig i din sag, hvis du vil være sikker på at modtage den erstatning, som du er berettiget til. En erstatningssag om patientskade er ofte tung at varetage på egen hånd. Derfor kan det være en lettelse at få en advokat til at håndtere din patientskade og varetage dine interesser i erstatningssagen.

Ring til MHC Law på 51 89 92 41 for en gratis drøftelse af din sag.

Forskellige typer behandlingsskader

Erstatningsordningen for behandlingsskader gælder, hvis din skade med overvejende sandsynlighed er sket på en af følgende måder:

 • Behandlingsskaden kunne være undgået, hvis en erfaren specialist i samme situation ville have handlet anderledes
 • Skaden skyldes fejl eller svigt i apparaturer
 • Skaden kunne være undgået ved en anden lige så effektiv behandlingsteknik eller metode
 • Skaden er sjælden og alvorlig i forhold til den sygdom, du blev behandlet for, og skaden går ud over, hvad du med rimelighed bør blive udsat for

Du kan ikke søge om erstatning for den sygdom, du bliver behandlet for, hvis du er blevet rask under behandlingen.

Erstatning ved lægemiddelskader

Du kan søge om erstatning for lægemiddelskader, hvis dine bivirkninger efter et lægemiddel er så alvorlige, at de går ud over, hvad du inden for rimelighedens grænse må acceptere.

Du kan få erstatning, hvis de skadelige bivirkninger, du oplever, med stor sandsynlighed skyldes den medicin, du har modtaget. Din sag vil altid blive vurderet op imod din sygdom og den nødvendige behandling.

I Danmark er erstatningssummerne mindre end i andre sammenlignelige lande. Derfor er det vigtigt, at du får den korrekte erstatning, som du er berettiget til – især hvis skaden er så slem, at du som tilskadekommen skal leve af erstatningen resten af dit liv, fordi du ikke er i stand til at tjene penge længere.

I hvilke sager kan en advokat hjælpe dig med at søge erstatning?

 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Svie og smerte
 • Helbredsudgifter
 • Varige mén
 • Tab af erhvervsevne
 • Mistet eller forsinket uddannelse

Hvordan søger du erstatning via Patienterstatningen?

Vælger du at søge erstatning igennem Patienterstatningen, som er Statens forsikringsselskab, er det dig, som har bevisbyrden. Det vil sige, at du står med hele ansvaret for at indberette og udfylde papirer. Disse sager er ofte langvarige, og sagen kan trække ud i årevis, hvis sagen skal gennem både Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatning.

MHC Law kan hjælpe dig med håndteringen af din patientskade. Sammen tager vi en god dialog om det du har oplevet, og hvilke muligheder du har for erstatning. 

Ring 51 89 92 41 for en gratis drøftelse af din sag.