Patientskade advokat

Få hjælp af en patientskade advokat – du har som patient ret til at søge om erstatning, hvis du kommer til skade ved en behandlingsfejl (behandlingsskade) eller bliver udsat for en fejl i det lægemiddel du indtager (lægemiddelskade). Hos MHC Law har vi masser af erfaring indenfor patientskader – Lad os hjælpe dig sikkert igennem forløbet.

Din patientskade advokat kan typisk hjælpe dig med at søge erstatning for patientskade igennem en offentlig forsikringsordning. En række kriterier skal være opfyldt, før du kan få udbetalt erstatning for din patientskade – og det er bl.a. disse kriterier, din patientskade advokat kan hjælpe med at afklare.

Du kan søge erstatning hvis:

 • Du har fået fysiske eller psykiske behandlingsskader efter lægelig undersøgelse eller behandling på offentligt eller privat hospital, ved egen læge, en speciallæge eller andre privatpraktiserede autoriserede læger
 • Du har været udsat for en lægemiddelskade, som har givet dig fysiske skader eller bivirkninger, som går ud over dit helbred og ikke er normale bivirkninger ved indtagelse af medicinen

For kontakt til patientskade advokat: patientskade@mhclaw.dk

Lad din patientskade advokat hjælpe dig med, at få erstatning for behandlingsfejl og skade anmeldelse

Der gælder visse lovkrav, når du søger erstatning for behandlingsfejl. Det hjælper din patientskade advokat dig med at overholde. Det er fx. altid en god ide at indberette skaden umiddelbart efter, du mærker til enten komplikationer på grund af en skade eller behandlingsfejl ved operation. Dog føler erstatningskravene de almindelige regler om forældelse. Det er kun erstatninger over 10.000 kr., der kan dækkes. Minimumsgrænsen gælder dog ikke raske forsøgspersoner og donorer. Ifølge loven kan en skade blive for gammel. Fristerne for forældelse kan deles op i to kategorier og er følgende:

Anmeldelse af behandlingsfejl

Har du fået en operation i forbindelse med din skade, skal du anmelde skaden med det samme. Du har op til tre år fra mistanke om skaden grundet fejlbehandling til den senest skal anmeldes. Anmeldes en skade mere end tre år efter mistanken om fejlbehandling opstod, er sagen forældet. Ifølge loven er der en absolut forældelsesfrist på ti år, som sikrer dig, hvis du først sent i forløbet har fået kendskab til skaden. Derved har du mulighed for at anmelde sagen til bl.a. Patienterstatningen.

Skadeanmeldelse

Fra det tidspunkt du bliver udsat for en skade, til du overvejer at anmelde skaden og blive behandlet, må der højest gå tre år. Ellers bliver din frist for anmeldelse forældet. Hvis du efter tre år anmelder skaden, kan du ikke få behandlet din sag.

Uanset hvilken type af patientskade du er ude for, er det vigtigt at få hjælp fra en patientskade advokat.

Få hjælp af en patientskade advokat

Lovgivningen bag patienterstatning er kompliceret. Derfor har MCH Law specialiseret sig i at yde advokatbistand i større patientskader, som omhandler behandlingsskader og lægemiddelskader. MHC Law anbefaler altid, at du får hjælpe af en advokat til patientskade, som kan repræsentere dig i din sag, hvis du vil være sikker på at modtage den erstatning, som du er berettiget til. En erstatningssag om patientskade er ofte tung at varetage på egen hånd. Derfor kan det være en lettelse at få en advokat til at håndtere din patientskade og varetage dine interesser i erstatningssagen.

Behandlingsskader

Lægemiddelskader

Erstatningsordningen for behandlingsskader gælder, hvis din skade med overvejende sandsynlighed er sket på en af følgende måder:

 • Behandlingsskaden kunne være undgået, hvis en erfaren specialist i samme situation ville have handlet anderledes
 • Skaden skyldes fejl eller svigt i apparaturer
 • Skaden kunne være undgået ved en anden lige så effektiv behandlingsteknik eller metode
 • Skaden er sjælden og alvorlig i forhold til den sygdom, du blev behandlet for, og skaden går ud over, hvad du med rimelighed bør blive udsat for

Du kan ikke søge om erstatning for den sygdom, du bliver behandlet for, hvis du er blevet rask under behandlingen.

Du kan søge om erstatning for lægemiddelskader, hvis dine bivirkninger efter et lægemiddel er så alvorlige, at de går ud over, hvad du inden for rimelighedens grænse må acceptere.

Du kan få erstatning, hvis de skadelige bivirkninger, du oplever, med stor sandsynlighed skyldes den medicin, du har modtaget. Din sag vil altid blive vurderet op imod din sygdom og den nødvendige behandling.

Derfor skal du vælge MHC Law som din patientskade advokat

Hos MHC Law taler erfaringen for sig selv. Du får størst udbytte af din erstatningssag, hvis du tager kontakt til en advokat i patientskade, som kan føre din sag gennem hele forløbet – og helst fra den dag skaden opdages.

I Danmark er erstatningssummerne mindre end i andre sammenlignelige lande. Derfor er det vigtigt, at du får den korrekte erstatning, som du er berettiget til – især hvis skaden er så slem, at du som tilskadekommen skal leve af erstatningen resten af dit liv, fordi du ikke er i stand til at tjene penge længere.

Får du hjælp af en patientskade advokat hos MHC, kan vi bl.a. hjælpe dig med:

 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Svie og smerte
 • Helbredsudgifter
 • Varige mén
 • Tab af erhvervsevne
 • Mistet eller forsinket uddannelse

Vælger du at søge erstatning igennem Patienterstatningen, som er Statens forsikringsselskab, er det dig, som har bevisbyrden. Det vil sige, at du står med hele ansvaret for at indberette og udfylde papirer. Disse sager er ofte langvarige, og sagen kan trække ud i årevis, hvis sagen skal gennem både Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatning.

Lad MHC Laws patientskade advokat hjælpe dig med din patientskade. Sammen tager vi en god dialog om den patientskade du har oplevet, og hvilke muligheder du har for erstatning.

Du er altid velkommen til at tage kontakt på enten

telefon: +45 51 89 92 41 eller mail: mic@mhclaw.dk