Arbejdsskade

Hvis du kommer til skade under udførsel af arbejde, er du som udgangspunkt dækket af arbejdsskadesikringsloven.

Hvis arbejdsskaden sker som en trafikulykke er man dækket både af arbejdsskadesikringsloven og af erstatningsansvarsloven.

MHC Law har mere end 20 års erfaring med behandling af arbejdsskader.

Der er i loven dækning for såvel fysiske som psykiske skader, men det er dig som offer for den fysiske eller psykiske arbejdsskade, der skal bevise, at den er sket. Når det er godtgjort, svinger bevisbyrden over, således at Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms Sikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) skal tage dét udgangspunkt, at alle gener stammer fra arbejdsskaden med mindre andet er overvejende sandsynligt. (Det kunne det f.eks. være hvis nogle af skaderne stammer fra en anden arbejdsskade etc.).

Hvis nogle af generne var til stede, inden arbejdsskaden indtrådte, opstår diskussionen om, hvorvidt man er blevet mere syg via arbejdsskaden, eller om der blot er sket en naturlig udvikling af de forudbestående gener.

Området er under konstant udvikling, og det kan være afgørende for resultatet, at du som tilskadekommen har konsulteret en advokat allerede fra starten. Når en arbejdsskade afvises, sker det som oftest på grund af manglende bevis for årsagssammenhæng; eller sagt på dansk, at man ikke kan føre bevis (f.eks. via lægejournaler) for, at generne opstod i forbindelse med ulykken. Det kan ganske enkelt være fordi, lægen eller hospitalet ikke har været omhyggelig med at få de relevante oplysninger indføjet i skadelidtes lægejournal, eller du som tilskadekommen først sent i forløbet kommer til læge.

Arbejdsskader skal som udgangspunkt anmeldes inden for ét år, men der kan være undtagelser. Venter din arbejdsgiver, eller læge, eller du selv, for længe med at anmelde sagen, kan den risikere at blive forældet.

Hvis du skal have din arbejdsskadesag genoptaget, fordi der er sket en forværring, er det vigtigt at dette sker rettidigt, og under kyndig vejledning.

Ring 51 89 92 41 for en gratis drøftelse, hvis du er kommet til skade, så vi som fagspecialister på området kan vurdere, hvordan sagen skal gribes an, og om der er behov for advokatbistand.